http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

SIA "Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs"

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-5650, Vienotais reģistrācijas nr. LV42403012490

 

Agriculture Science Center of Latgale (Latvia)

 


http://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_094.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_050.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_014.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/Lauku_diena_2004_046.jpghttp://org.daba.lv/LLZC/foto_Apsveikums/2004_066.jpg


 

 

 

Publikācijas / Publications2014

sagatavošanā / list in preparation

2013

Zommere G., Viļumsone A., Kalniņa D., Soliženko R., Stramkale V., 2013. Linu un kaņepju šķiedru uzbūves un celulozes satura salīdzinoša analīze. Material Science. Textile and Clothing Technology (8), 96–104

2012

sagatavošanā / list in preparation

2011

Baltiņa I., Zamuška Z., Stramkale V., Strazds G., 2011. Physical properties of Latvian hemp fibres. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference. Volume 2, Rēzekne, 237–243

Maļceva M., Vikmane M., Stramkale V., 2011. Changes of photosynthesis-related parameters and productivity of Cannabis sativa under different nitrogen supply. Environmental and Experimental Biology 9, 61–69

2010

sagatavošanā / list in preparation

2009

Grauda D., Stramkale V., Komlajeva Ļ., Kolodinska-Bratestam A., Miķelsone A., Lapiņa L., Auziņa A., Rashal I., 2009. Evaluation of the Latvian flax genetic resources and perspective of their utilisation. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference., Volume 1, Rēzekne, 160–165

Maļceva M., Vikmane M., Stramkale V., Stramkalis A., 2009. Slāpekļa mēslojuma izmantošanas efektivitāte galviņkāpostiem. Vide. Tehnoloģija. Resursi. VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.–27. jūnijs, 1. sējums, Rēzekne, 125–132

Poiša L., Stramkale V., Adamovičs A., 2009. Ziemāju graudu kvalitātes paaugstināšanas iespējas bioetanola ieguvei. Vide. Tehnoloģija. Resursi. VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.–27. jūnijs, 1. sējums, Rēzekne, 100–106

Stramkale V., Stramkalis A., Komlajeva Ļ., Selecka M., Vikmane M., Stalažs A., 2009.. Vide. Tehnoloģija. Resursi. VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2009. gada 25.–27. jūnijs, 1. sējums, Rēzekne, 133–140

Stramkale V., Stramkalis A., Komlajeva Ļ., Selecka M., Vikmane M., Stalažs A., 2009. Latvijā izveidoto linu šķirņu izvērtējums pēc sēklu ražas un kvalitātes. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference., Volume 1, Rēzekne, 133–140

2008

Grauda D., Stramkale V., Miķelsone A., Rashal I., 2008. Evalution and use in breeding of the Latvian flax genetic resources. Льноводство и перспективы: сборник науч материалов международной научно-практичной конференции на РУП «ИНСТИТУТ ЛЬНА», 25–27 июня 2008 года, Могилев, 165

Grauda D., Stramkale V., Miķelsone A., Rashal I., 2008. Evalution and utilisation of Latvian flax genetic resources in breeding. Agronomijas Vēstis (10), 112–117

Grauda D., Stramkale V., Nagle I., Poiša L., Miķelsone A., Rashal I., 2008. Identification of flax lines of the Latvian origin suitable for the oil flax breeding. Abstracts of the International Scientific Conference: Development of plant breeding and crop managements in time and space, July 16–18, 2008, Priekuļi, 22

Muzika A., Lepse L., Stramkale V., 2008. Slāpekļa mēslojuma devu efektivitātes noteikšana dārzeņiem. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, 111–113

Stramkale V., Poiša L., Stramkalis A., Zepa V., Groznova N., 2008. Energokultūru (ziemas kviešu, rudzu, tritikāles, miežu) audzēšanas šķirņu salīdzinājums. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, 9–14

Stramkale V., Poiša L., Stramkalis A., Zepa V., Nagle I., 2008. Mēslojuma agronomiskās efektivitātes noteikšana vasaras kviešiem un miežiem. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, 45–47

Stramkale V., Poiša L., Stramkalis A., Zepa V., Nagle I., 2008. Energokultūru (ziemas un vasaras rapša) audzēšanas šķirņu salīdzinājums. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007, Ozolnieki, 63–67

Stramkale V., Poiša L., Vikmane M., Stramkalis A., Komlajeva Ļ., 2008. Eļļas linu audzēšana un izmantošanas iespējas Latvijā. Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2008. gada 17. aprīlis, Rēzekne, 412–421

Stramkale V., Stramkalis A., Poiša L., Pakarna G., Vikmane M., 2008. Ontogenetic changes of chlorophylls in rape leaves in realition to fertilizers and seed yield renewable energy resources. Production and Technologies. Proceedings of the 5th UEAA General Assembly and the Associted Workshop, Riga, Latvia, 28–31 May 2008/, 165–172

Stramkale V., Stramkalis A., Pakarna G., Vikmane M., 2008. Ontogenetic changes of photosynthetic pigments in spring wheat leaves in depedence on mineral supply trough leaves. Abstracts of the International Scientific Conference: Development of plant breeding and crop managements in time and space, July 16–18, 2008, Priekuļi, 89

Stramkale V., Stramkalis A., Pakarna G., Vikmane G., 2008. Fotosintēzes pigmentu satura izmaiņas vasaras kviešu lapās atkarībā no minerālelementu piegādes caur lapām. Agronomijas Vēstis (10), 299–308

Stramkale V., Vikmane M., Zeļonka L., 2008. Psysiological aspects of the wheat yield obtained from seeds treated with phophorus. Agronomijas Vēstis (11), 287–293

Иванов С. А., Страмкале В. В., Лазовска В. Г., 2008. Развитие технологий уборки льна в Латвии. Льноводство и перспективы: сборник науч материалов международной научно-практичной конференции на РУП «ИНСТИТУТ ЛЬНА», 25–27 июня 2008 года, Могилев, 301–309

2007

Grauda D., Lapiņa L., Stramkale V. Rashal I., 2007. Camelina sativa as a crop for diversification of agriculture and as a producer of high quality oil. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rēzekne, Latvia, June 20–22, 2007, Rēzekne, 262–265

Grauda D., Stramkale V. Miķelsone A., Rashal I., 2007. Evaluation and utilisation of Latvian flax genetic resources in breeding. Abstracts of the International Scientific Conference “Multifunctional Agriculture at the Outset of XXI Century: Challenges and Risks”, Jelgava, Latvia, March 22–23, 2007, Jelgava, 36

Grauda D., Stramkale V. Rashal I., 2007. Fibre and oil crops for diversification of agriculture and as a source of high quality row material for industry. Abstracts of the 4th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“, Daugavpils, April 25–27, 2007, Daugavpils, 40

Grauda D., Stramkale V., Nagle I., Komlajeva Ļ., Poiša L., Rashal I., 2007. Latvian flax genetics resources evaluation. Abstracts of the IV Baltic Genetical Congress, Daugavpils, Latvia, October 9–12, 2007, in Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 61, 167

Rashal I., Grauda D., Stramkale V., 2007. Latvian flax genetics resources – repatriation and evaluation. Abstracts of the 18th Eucarpia Genetic Resources Section Meeting “Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture”, Piešt’any
, Slovak Republic, May 23–26, 2007, Piešt’any, 136–137

Stramkale V., Stramkalis A., Pakarna G., Vikmane M., 2007. Physiological aspects of wheat yield quality in dependence on mineral supply through leaves. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources, Rēzekne, Latvia, June 20–22, 2007, Rēzekne, 195–200

2006

Grauda D., Rashal I., Stramkale V., 2006. The use of in vitro methods for obtaining of flax breeding source material. Renewable resources and plant biotechnology, Poznan, 127–134

Grauda D., Stramkale V., 2006. Linu audzēšana Latvijā. Agro Tops (8), 16–17

Grauda D., Stramkale V., Andrejevs S., Rašals I., 2006. Repatriation and evaluation of the Latvian flax genetics resources. International conference "Opportunities and problems of economic development", March 24, 2006, Rēzekne, 385–389

Stramkale V., Špīsa D., Vikmane M., 2006. Slāpekļa mēslojuma ietekme uz alus miežu ražu un sēklu kvalitāti (The effect of nitrogen fertiliser on the beer barley yield and the grain quality). International conference "Opportunities and problems of economic development", March 24, 2006, Rēzekne, 462–468

Stramkale V., 2006. Ziemas kviešu šķirņu ražība atkarībā no slāpekļa virsmēslojuma, retardantu un fungicīdu pielietošanas. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, 5–8

Stramkale V., 2006. Eļļas augu un šķirņu salīdzināšanas un audzēšanas tehnoloģijas demonstrēšana. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, 61–64

Stramkale V., 2006. Lapu mēslojuma ietekme rapša ražas un tās kvalitātes veidošanā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005, Ozolnieki, 64–66

2005

Stramkale V., Jukāma K., Stalažs A., Vikmane M., Kondratovičs U., 2005. Rapša sēklu apstrādes ar fosforu ietekme uz dīgšanu, fotosintēzes pigmentu daudzumu un ražu (Phosphorous seed coating affect to germination, photosynthetic pigments and yield of rape). Vide. Tehnoloģija. Resursi. V Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2005. gada 16.–18. jūnijs, Rēzekne, 129–137

Stramkale V., 2005. Dažādu rapša un ripša šķirņu salīdzināšanas un audzēšanas tehnoloģijas piemērotība. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 66

Stramkale V., 2005. Ēļļas augu šķirņu salīdzināšanas un audzēšanas tehnoloģijas demonstrēšana. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 67–69

Stramkale V., 2005. Mēslošanas ekonomiskā optimuma noteikšana vasaras rapsim. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 70–71

Stramkale V., 2005. Mikroelementu mēslojuma ietekme uz rapša ražas un tās kvalitātes veidošanā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 71–73

Stramkale V., 2005. Mēslošanas ekonomiskā optimuma noteikšana eļļas liniem. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, 76–77

Zeļonka L., Stramkale V., Vikmane M., 2005. Effect and after-effect of barley seed coating with phosphorus on germination, photosynthetic pigments and grain yield. Acta Universitatis Latviensis 691, Biology, 111–119

2004

Grauda D., Stramkale V., 2004. Linu selekcija Latvijā. Agro Tops (7), 17

Grauda D., Stramkale V., Rašals I., 2004. Latvijā izveidoto linu šķirņu un hibrīdu izvērtēšana (Evaluation of Latvian flax varieties and hybrids). Agronomijas Vēstis (6), 159–165

Stramkale V., 2004. Eļļas augu šķirņu salīdzināšana un audzēšanas tehnoloģijas demonstrēšana Austrumlatvijas reģionā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003, Ozolnieki, 56–57

Stramkale V., 2004. Mēslošanas ekonomiskā optimuma noteikšana eļļas liniem. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003, Ozolnieki, 73–74

Stramkale V., 2004. Mēslošanas ekonomiskā optimuma noteikšana vasaras rapsism. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003, Ozolnieki, 57–59

Stramkale V., 2004. Mikroelementu mēslojuma ietekme rapša ražas un tās kvalitātes veidošanā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003, Ozolnieki, 59–61

Stramkale V., 2004. Ziemas kviešu šķirņu ražība atkarībā no slāpekļa virsmēslojuma, retardantu un fungicīdu pielietošanas. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2003, Ozolnieki, 16–18

Stramkale V., Jukāma K., Stalažs A., Vikmane M., Kondratovičs U., 2004. Ar fosforu apstrādātu rapša sēklu fizioloģiskās darbības izpēte (The study of physiological action of rape seeds treated with phosphorus). Agronomijas Vēstis (6), 68–74

Stramkale V., Karlsons A., Vikmane M., Kondratovičs U., 2004. Regulative functions of biostimulators during linseed germination. Enabling environment for society wellbeing, Proc. of the int. conf. "Scientific achievements for wellbeing and development of society". March 4–5, 2004, Rezekne, 54–60

Vikmane M., Jukāma K., Stramkale V., 2004. Fosfors – rapša ražībai un kvalitātei. Agro Tops (5), 25–26

Vikmane M., Karlsons A., Stramkale V., 2004. Kā palielināt linu ražību un kvalitāti? Agro Tops (7), 22

Vikmane M., Stramkale V., Stalažs A., 2004. Nemēslosim augsni, mēslosim augus. Agro Tops (9), 18

Vikmane M., Zeļonka L., Stramkale V., 2004. Fosfors – kviešu ražības un kvalitātes celšanai. Agro Tops (8), 20

Vikmane M., Zeļonka L., Stramkale V., 2004. Fosfora mēslojums miežu sējumos – no sēklas dīgšanas līdz nobriešanai. Agro Tops (8), 21–22

2003

Stramkale V., Karlsons A., Vikmane M., Kondratovičs U., 2003. Biostimulatoru ietekme uz linu ražas veidošanos (Influence of biostimulators on flax yield capacity). Agronomijas Vēstis (5), 160–164

Stramkale V., Sulojeva J., Seržane R., Janševskis E., Gudriniece E. , 2003. Lini – perspektīva kultūra šķiedras un eļļas ražošanai Latvijā. Vide. Tehnoloģija. Resursi, 4. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Rēzekne, 251–257

2002

Stramkale V., Lejasbuda I., Megre D., Vikmane M., Kondratovičs U., Miške I., 2002. Vidi saudzējošu biostimulatoru ietekme uz linu stiebru kvalitāti (Environmentally friendly effect of biostimulators on quality of flax stems). Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā: Vide un informācijas tehnoloģijas – starpt. zin. konf. materiāli, 2002. g. 28. februāris – 2. marts (Traditions and innovations in sustainable development of society. Environment and society, Information technologies, Proc. of the int. conf., February 28–March 2, 2003), Rēzekne, 114–118

2001

Ivanovs S., Stramkale V., 2001. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas, [Jelgava], 1–191

Rashal I., Stramkale V., 2001.
Latvian flax genetic resources. Flax Genetic Resources in Europe. Ad hoc meeting, 7–8 December 2001, Prague, Czech Republic (L. Maggioni, M. Pavelek, L.J.M. van Soest and E. Lipman, compilers), [abstracts]/, 43

Stramkale V., Kondratovičs U., Vikmane M., Miške I., Lejasbuda I., Megre D., Švarca J., Belousova R., 2001. Vidi saudzējošu biostimulatoru ietekme uz linu ražu un kvalitāti (Influence of environmentally favourable biostimulators on the yield and quality of flax). Vide. Tehnoloģija. Resursi, III starpt. zin. praktiskās konf. materiāli, 2001. g. 19.–21. jūnijs (Environment. Technology. Resources. Proc. of the 3rd Int. Conf., June 19–21, 2001), Rēzekne, 173–181

2000

Klovāne T., Stramkale V., Rašals I., 2000. Latvijas izcelsmes garšķiedras linu izvērtēšana un izmantošana selekcijā (Evaluation and use in the breeding Latvian fibre flax accessions). Agronomijas Vēstis (2), 91–95

Stramkale V., Kondratovičs U., Vikmane M., Kaula V., 2000. Vidi saudzējošu biostimulatoru ietekme uz linu ražu un kvalitāti (Influence of friendly to environment biostimulators on the yield and quality of flax). Agronomijas Vēstis (2), 61–65

Stramkale V., Kondratovičs U., Vikmane M., Kaula V., Miške I., Švarca J., Belousova R., 2000. Linu ražas un kvalitātes uzlabošana, izmantojot dabas vidi saudzējošos biostimulatorus (Improvement of the yeald and quality of flax using the favourable to environment biostimulators). Starpt. konf. "EcoBalt '2000" (Int. conf. "EcoBalt '2000"), 2000. g. 26.–27. maijs, 1. daļa, Rīga, 77–79

Stramkale V., Kondratovičs U., Vikmane M., Kaula V., Miške I., Švarca J., Belousova R., 2000. Vidi saudzējošu biostimulatoru ietekme uz linu ražu un kvalitāti (The influence of environmentally sound biostimulators on the yield and quality of flax). Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Baltijas jūras reģiona ekodinamika, jaunās informācijas tehnoloģijas un to loma integrācijas procesos. Starpt. zin. konf. materiāli, 2000. g. 2.–3. marts (Integration problems of the Baltic Region countries on their way to the EU. The ecodynamics of Baltic Sea Region, new information technologies and their role in European integration processes. Proc. of the int. conf., March 2–3, 2000)/, Rīga, 96–102

1999

Ivanovs S., Matisans E., Stramkale V., 1999. Impact of the flax fluffing and turning technology upon the quality of flax products. Service co-operation in agriculture. Lithuanian university of agriculture research papers, Kaunas-Akademija, 265–269

Rašals I., Klovāne T., Stramkale V., 1999. Latvijas linu ģenētisko resursu saglabāšana, izpēte un izmantošana selekcijā (Conservation, investigation and use in the breeding of Latvian flax genetic resources). Agronomijas Vēstis (1), 131–134

Stramkale V., Švarca J., Belousova R., Miške I., 1999. Mikroelementu preparpatu – cinka vai vara borātu – un fitohormona "Germīns" kompozīciju iedarbības izpēte linu ražas un kvalitātes palielināšanai (Effect of micronutrients zinc or copper borates in compositions with phytohormone "Germins" on yield increase and quality of flax). Agronomijas Vēstis (1), 82–85

1979

Lāčaunieks J., Stramkale V., 1979. Padomi linu audzētājiem. Lauksaimniecības kalendārs '1980, Rīga, 85–91

 


Sākumlapa

Fotogalerija

Publikācijas

Kultūraugi

Kultūraugu foto

Saites


Main page

Photo gallery

Publications

Cultivated plants

Plant photo

Links


 


© LLZC 2004–2014

Lapa atjaunota: 03.04.2014.