v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Nolikums nr. 1 /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Back to Main page

v
Nolikums nr. 1

31.03.2006.
Rīgā
Nr. 1

NOLIKUMS

par biedru uzņemšanas kārtību Latvijas Dabas Pētnieku biedrībā
v
v

Izdots saskaņā ar
Latvijas Dabas Pētnieku biedrības
statūtu 4. nodaļas 4.1. punktu.

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Dabas Pētnieku biedrībā (turpmāk – biedrība) tiek pieņemti un izskatīti pieteicēja iesniegtie dokumenti uzņemšanai biedrībā, kā arī dokumentus, kurus pieteicējam ir jāiesniedz biedrības valdei un biedru dokumentu glabāšanas kārtību.

Biedri


2. Lai iestātos biedrībā, pieteicējam biedrības valdei ir jāiesniedz iesniegums (1. pielikums).

3. Papildus iesniegumam, pieteicējs aizpilda un iesniedz biedrības valdei aptaujas anketu (2. pielikums) un motivācijas vēstuli. Motivācijas vēstulē pieteicējs brīvā tekstā pauž savu viedokli, kādēļ pieteicējs vēlas iestāties biedrībā, kā arī citu informācija, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu sniegt.

4. Biedrības valde, saņemot 2. un 3. punktā minētos dokumentus, sasauc valdes sēdi, lai lemtu par pieteicēja uzņemšanu biedrībā. Ja nav iespējams sasaukt valdes sēdi klātienē, tad ar pieteicēja piekrišanu valde notur sēdi elektroniski, bez pieteicēja klātbūtnes, uzskatot, ka pieteicēja viedoklis ir izteikts motivācijas vēstulē.

5. Pirms 4. punktā minētās valdes sēdes, sazināšanās ar pieteicēju var notikt personīgi, rakstiski (tajā skaitā arī elektroniski) vai telefoniski, izmantojot kontaktinformāciju, kuru pieteicējs ir norādījis iesniegumā un/vai motivācijas vēstulē.

7. Valdes lēmums tiek noformēts rakstiski. Lēmumu var parakstīt jebkurš valdes loceklis.

8. Valdes lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

Goda biedri


9. Goda biedru uzņemšana biedrībā notiek statūtos noteiktajā kārtībā, ja ieteiktā persona tam piekritusi, izsakot savu viedokli mutiski vai rakstiski (tajā skaitā arī elektroniski).

10. Goda biedriem nav jāaizpilda un jāiesniedz valdei 2. un 3. punktā minētos dokumentus.

Informācijas glabāšana


11. Jebkura pieteicēja un biedrībā uzņemta biedra iesniegto informāciju, kas attiecas uz informācijas iesniedzēju, glabā biedrības valde.

12. Katram biedrībā uzņemtajam biedram valde izveido lietu, kurā glabā biedra iesniegtos dokumentus, kas adresēti biedrībai.

13. Biedrības valde informāciju atklātībai vai kādai citai personai var sniegt tikai Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un ar pieteicēja vai biedra personīgu piekrišanu.

Biedra apliecība


14. Katram biedrības biedram, pēc uzņemšanas biedrībā, valde izsniedz biedrības biedra apliecību, kura satur šādu informāciju:
14.1. biedrības nosaukumu latviski un emblēmu;
14.2. biedra fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu un personas kodu;
14.3. izsniegšanas datumu;
14.4. tekstu "Šī apliecība ir LDPB īpašums. Atrašanas gadījumā apliecību jānosūta LDPB valdei. Tālrunis nformācijai 6491758."

15. Biedrības biedra apliecība ir apliecinājums biedra uzņemšanai biedrībā.Valdes priekšsēdētājs
E. Dreijers


v

© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  01.04.2006