v
v Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Vērgales iela 4-15, Liepāja, LV-3402, Vienotais reģistrācijas nr. LV40008098913


Society of Nature-researchers of Latvia

Naturforschervereins zu Lettland
Общество природоиследователей Латвии

Biedrības mājaslapa

Society Hompage


Biedrības statūti /  Atpakaļ uz Galveno lapu
Back to Main page

v

Latvijas Dabas Pētnieku biedrības

s t a t ū t i


1. nodaļa. Biedrības nosaukums.


1.1. Biedrības nosaukums:
1.1.1. latviešu valodā "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība" (turpmāk tekstā -Biedrība);
1.1.2. angļu valodā "Society of Nature-researchers of Latvia";
1.1.3. vācu valodā "Naturforschervereins zu Lettland";
1.1.4. krievu valodā "Общество природоиследователей Латвии".

2. nodaļa. Biedrības mērķi.


2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt biedru iesaistīšanos zinātniskajos pētījumos par dabu un tajā norisošajiem procesiem;
2.1.2. veicināt cilvēku interesi par dabu un tajā norisošajiem procesiem;
2.1.3. veikt ekspertīzes, lasīt lekcijas un sniegt konsultācijas;
2.1.4. izveidot un uzturēt zinātniskos sakarus ar līdzīga profila organizācijām un zinātniskām iestādēm Latvijā un ārzemēs;
2.1.5. organizēt konferences, sapulces, seminārus;
2.1.6. sagatavot zinātniskus, mācību un populārus izdevumus.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.


3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.


4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas vai ārvalstu fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Fiziskas personas līdz pilngadības sasniegšanai Biedrībā var iestāties ar vismaz viena vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Ar jebkura biedra priekšlikumu jebkura Latvijas vai ārvalstu fiziska persona par īpašiem nopelniem ar viņu piekrišanu var tikt uzņemta par Biedrības Goda biedru.
4.9. Goda biedri Biedrībā var tikt uzņemti ar biedru sapulces lēmumu.

5. nodaļa. Biedru un Goda biedru tiesības un pienākumi.


5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās organizācijās;
5.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram vai Goda biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram vai Goda biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. Biedrības Goda biedriem ir tādas pat tiesības kā Biedrības biedriem.
5.5. Biedrības Goda biedru pienākumi:
5.5.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.5.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.


6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.


7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri sapulcē piedalās tikai klātienē.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.


8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. nodaļa. Revidents.


9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.


10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī Ls 1 apmērā.
10.2. Ar biedru sapulces lēmumu noteikti biedri var tikt atbrīvoti no biedru naudas.

11.nodaļa. Biedrības simbolika.


11.1. Biedrībai ir sava simbolika:
11.1.1. Biedrības nosaukuma abreviatūra ir LDPB;
11.1.2. Biedrības emblēma ir:

11.2. Biedrībai ir zīmogs, kuru lieto valde un kurš satur Biedrības emblēmu.
v

© 2006 "Latvijas Dabas Pētnieku biedrība"
Atjaunots / Last update:  12.03.2006